فرصت های شغلی ناهیرا

رسیدن به رویاهای بزرگ با همکاری جمعی،سخت‌کوشی و انضباط امر سختی نیست.ناهیرا یک خانواده بزرگ است، اگر‌ دوست دارید یکی از اعضای این خانواده باشید؛ می‌توانید درخواست خود را ارسال کنید. ارزش‌های ما در ناهیرا: ۱_ کار‌گروهی ۲_ مشتری مداری ۳_ بهبود مستمر ۴_ یادگیری سازمانی مزایای کار در ناهیرا: فرصت رشد و یادگیری محیط کاری شاد و پویا رشد و توسعه‌ی فردی.

showcase-image

در حال حاضر موقعیت شغلی موجود نیست.